Ugovor o dualnom obrazovanju

Dualno obrazovanje je u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome učenici kroz nastavu u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Ugovor o dualnom obrazovanju zaključuju sa jedne strane poslodavci (pravno lice ili preduzetnik, državni organ, ustanova ili druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave) sa srednjim školama na drugoj strani. Da bi poslodavci mogli da zaključe ugovor o dualnom obrazovanju neophodno je da ispunjavaju propisane uslove za učenje kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i da njihova delatnost omogućava dostizanje znanja i veština.

Koje uslove mora poslodavac da ispunjava da bi zaključio ugovor o dualnom obrazovanju

Uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad, su:

1) obavljanje delatnosti koja omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad propisane odgovarajućim planom i programom nastave i učenja;

2) raspolaganje prostorom, opremom i sredstvima za rad u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava određenog obrazovnog profila;

3) raspolaganje potrebnim brojem licenciranih instruktora u skladu sa planom i programom nastave i učenja;

4) obezbeđivanje primene mere bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom;

5) da nad poslodavcem nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije;

6) da poslodavac nije kažnjavan za prekršaj propisan zakonom kojim se uređuje sprečavanje zlostavljanja na radu i propisima koji uređuju oblast bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da nije kažnjavan za krivično delo zlostavljanja u smislu krivičnog zakonika;

7) da je poslodavac sa školom sačinio program realizacije učenja kroz rad;

8) da poslodavac ima zaključen predugovor o dualnom obrazovanju.

Koje korake treba sprovesti pre zaključenja ugovora o dualnom obrazovanju

Privredna komora Srbije, poslodavcu koji je ispunio sve propisane uslove, izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Ako je više poslodavaca podnelo zahtev za izvođenje učenja kroz rad u Alijansi, potvrda se izdaje za svakog poslodavca člana Alijanse. Isto tako, ukoliko poslodavac nije ispunio sve propisane uslove, Privredna komora Srbije rešenjem utvrđuje da poslodavac ne ispunjava uslove za izvođenje učenja kroz rad i ovo rešenje je konačno u upravnom postupku.

Ukoliko kasnije u toku realizacije ugovora o dualnom obrazovanju, poslodavac prestane da ispunjava uslove, Privredna komora Srbije, na predlog Komisije, donosi rešenje o prestanku ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad i ovo rešenje je konačno u upravnom postupku. Ako jedan ili više članova alijanse prestanu da ispunjavaju uslove za izvođenje učenja kroz rad, Alijansa u saradnji sa školom obezbeđuje realizaciju ishoda učenja kod drugog poslodavca u Alijansi, kod drugog poslodavca koji nije u Alijansi, u školi ili trening centru, o čemu obaveštava Privrednu komoru Srbije.

Poslodavci koji ispunjavaju uslove upisuju se u poseban Registar poslodavaca.

Kada se sprovedu gore navedeni koraci škola zaključuje ugovor o dualnom obrazovanju sa jednim ili više poslodavaca koji imaju Potvrdu, a sa kojima je prethodno izradila program učenja kroz rad i zaključila predugovor o učenju kroz rad.

Ugovor o dualnom obrazovanju

Na osnovu ugovora o dualnom obrazovanju zaklljučuju se ugovori o učenju kroz rad između poslodavca i učenika, odnosno roditelja ili drugih zakonskih zastupnika učenika. Ugovor o dualnom obrazovanju

Koja prava imaju učenici koji obavljaju učenje kroz rad

Bitno je napomenuti da učeniku koji obavlja učenje kroz rad poslodavac mora da obezbedi:

1) sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu;

2) naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz, odnosno ukoliko nije na drugi način obezbeđen;

3) naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca;

4) osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca, ukoliko nije na drugi način obezbeđeno

5) naknadu za učenje kroz rad.

Prilikom izrade ugovora o dualnom obrazovanju, kao i prilikom sprovođenja celokupne procedure od momenta provere ispunjenosti uslova do završetka realizacije učenja kroz rad može nastati niz poteškoća, zato ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć obratite se advokatskoj kancelariji Fijala koja Vam svojim stručnim znanjem i iskustvom može pomoći.

Preduzetnik ili DOO

U današnje vreme sve ćešće se ljudi opredeljuju da započnu sopstveni biznis i tada postavljaju pitanje koji je oblik poslovanja

ugovor o dualnom obrazovanju
Ugovor o dualnom obrazovanju

Dualno obrazovanje je u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja