Stvarno pravo

Kupovina nepokretnosti nikada nije jednostavan proces i za većinu predstavlja odluku koja je veoma značajna za njihov život, bilo da se radi o licima koja kupuju nepokretnost za rešavanje stambenog pitanja, bilo da se radi o investitorima koji nepokretnost kupuju radi izvođenja građevinskih radova i kasnije prodaje izgrađenih poslovnih prostora i stambenih jedinica. U tom procesu, veoma često se može zbog neznanja i nedovoljne informisanosti, naići na probleme za koja lica prilikom kupovine nisu ni svesna da postoje, a koji kasnije mogu da dovedu do ogromnih materijalnih gubitaka. Isto tako, posle sticanja nepokretnosti u svojinu otvaraju se mnoga pitanja, kako pitanja davanja u zakup istih, tako i sva druga pitanja koja prate sudbinu nepokretnosti. Ukoliko želite da svoja prava vezana za nepokretnosti zaštitite, kontaktirajte našu kanceriju, a mi ćemo vam na stručan i efikasan način pomoći.

Usluge koje advokatska kancelarija Fijala pruža su:

  • sačinjavanje ugovora o kupoprodaji, clausule intabulandi, ugovora o razmeni, ugovora o poklonu, ugovora o podeli bračne sutekovine, ugovora o zakupu, ugovora o doživotnom izdržavanju.,,

  • pravne usluge vezane za nepokretnosti pred javnim beležnikom, katastrom i sudovima

  • pravne usluge vezane za ishodovanje različitih dozvola prilikom gradnje

  • postupak eksproprijacije

  • sticanje nepokretnosti u Srbiji od strane stranih državljana